สำนักงานบัญชี เชียงใหม่ สำนักงานบัญชีเชียงใหม่ รับทำบัญชี ปรึกาาทำบัญชี ในจังหวัดเชียงใหม่
Northern Adviser - Improving Your Business Profit.
 
     

Northern Adviser

สำนักงานที่ปรึกษาและการบัญชี
บจก. นอร์ทเทิร์น แอดไวเซอร์

HQ : 499/164 ม.4 ต.สันทรายน้อย
อ.สันทราย จ.เชียงใหม่ 50210

BR : 213/1 P&S Mansion 2
ถ. ห้วยแก้ว ต.สุเทพ อ.เมือง จ.เชียงใหม่

Tel : 081 960 0093
Fax : 053 401 111

e-mail : info@NorthernAdviser.com


 

บริการด้านบัญชี - (Accounting Services )

 • ให้คำปรึกษาการวางระบบเอกสารและบัญชี การควบคุมภายใน และการจัดเก็บเอกสารแก่กิจการ โดยผู้เชี่ยวชาญ โดยตรงทางด้านบัญชี
 • วิเคราะห์รายการเอกสาร เพื่อประกอบการบันทึกบัญชีรายได้ ค่าใช้จ่าย และปรับปรุงบัญชี
 • บันทึกรายการบัญชีตามมาตรฐานการบัญชี ด้วยโปรแกรมบัญชีสำเร็จ
 • ทำสมุดบัญชีต่าง ๆ ให้ครบถ้วน ตามที่กฎหมายกำหนดให้จัดทำ ได้แก่ สมุดรายซื้อ สมุดรายวันขาย สมุดรายวันรับ สมุดรายวันจ่าย สมุดรายวันทั่วไป และสมุดบัญชีแยกประเภท
 • จัดทำบัญชีและปิดงบการเงินกลางปี เพื่อจัดทำประมาณการภาษีเงินได้นิติบุคคลประจำปี (ภงด.51)
 • จัดทำงบการเงินประจำปี ณ วันที่ 31 ธันวาคม หรือ ตามข้อบังคับของบริษัทฯ ของทุกปี ซึ่งประกอบด้วย งบทดลอง บัญชีแยกประเภท งบกำไรขาดทุน และงบดุล พร้อมรายละเอียดประกอบงบการเงิน

Sample Monthly Reports / ตัวอย่างรายงานประจำเดือน

บริการด้านภาษี - (Tax services and Tax planning)
 • จัดทำแบบภาษีและนำส่งสรรพากรรายเดือน พร้อมบริการยื่นชำระภาษี
 • จัดทำและนำส่งแบบภาษีเงินได้พนักงาน หัก ณ ที่จ่ายจากเงินเดือน (ภงด.1)
 • จัดทำและนำส่งแบบภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา หัก ณ ที่จ่าย (ภงด.3)
 • จัดทำและนำส่งแบบภาษีเงินได้นิติบุคคล หัก ณ ที่จ่าย (ภงด.53)
 • จัดทำบัญชีและปิดงบการเงินกลางปี เพื่อจัดทำประมาณการภาษีเงินได้นิติบุคคลประจำปี (ภงด.51)
 • จัดทำและนำส่งแบบภาษีมูลค่าเพิ่ม (ภพ.30, ภพ.36)
 • จัดทำรายงานภาษีซื้อ และภาษีขาย
 • ให้คำปรึกษาด้านบัญชี, ภาษีอากร และประกันสังคมที่เกี่ยวข้องกับกิจการ
 • บริการรับ-ส่ง เอกสารบัญชี และนำส่งแบบและภาษีต่อกรมสรรพากร
 • จัดทำและยื่นแบบประจำปี ประกอบด้วย
 • จัดทำประมาณการภาษีเงินได้นิติบุคคลประจำปี พร้อมจัดทำและนำส่งแบบแสดงรายการภาษีเงินได้นิติบุคคลครึ่งปี (ภงด.51) ต่อกรมสรรพากร
 • คำนวณภาษีเงินได้นิติบุคคลประจำปี พร้อมจัดทำและนำส่งแบบแสดงรายการภาษีเงินได้นิติบุคคลประจำปี (ภงด.50) ต่อกรมสรรพากร
 • จัดทำแบบ สบช.3 และบัญชีรายชื่อผู้ถือหุ้น (บอจ.5) และยื่นต่อกระทรวงพาณิชย์
 • จัดทำรายงานสรุปเงินเดือนประจำปี (ภงด.1ก) และยื่นต่อกรมสรรพากร
งานด้านพนักงาน ประกันสังคม และกองทุนทดแทน - ( Employees , Social security & Compensation fund)
 • จัดทำและยื่นแบบการนำส่งเงินสมทบประกันสังคมรายเดือน
 • จัดทำและยื่นแบบการนำส่งเงินกองทุนทดแทนประจำปี
 • บริการ รับ – ส่ง เอกสารประกันสังคม

บริการจดทะเบียนธุรกิจ - (Business Registrations)

 • จดทะเบียนจัดตั้งบริษัท, ห้างหุ้นส่วนจำกัด, คณะบุคคล, ห้างร้าน
 • จดทะเบียนแก้ไขเปลี่ยนแปลงต่าง ๆ เช่น แก้ไขเปลี่ยนแปลงชื่อบริษัท, กรรมการเข้าใหม่– ลาออก, อำนาจกรรมการ, เพิ่มเติมวัตถุประสงค์, ย้ายสถานประกอบการ, เพิ่มสาขา, ลดสาขา เพิ่มทุน,ลดทุน ฯลฯ
 • จดทะเบียนเลิกบริษัท / ห้างหุ้นส่วนและชำระบัญชี
 • ทำบัตรผู้จัดการนำเข้า –ส่งออก
 • จดทะเบียนเครื่องหมายการค้า
 • จดทะเบียนเข้าระบบภาษีมูลค่าเพิ่ม, ภาษีธุรกิจเฉพาะ
 • ขอเลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากรของบริษัท, ห้างหุ้นส่วนจำกัด, คณะบุคคล, ห้างร้าน

บริการด้านตรวจสอบและควบคุมภายใน - (Audit / Internal Control Audit)

 • การตรวจสอบและรับรองงบการเงินประจำปีเพื่อยื่นต่อหน่วยงานราชการ
 • การตรวจสอบงบการเงินเป็นกรณีพิเศษเพื่อการบริหารงานภายใน การร่วมลงทุน การซื้อกิจการ หรือ การขอสินเชื่อ
 • การตรวจสอบภายใน ตรวจสอบการปฏิบัติการ
 • ตรวจสอบการบริหารหรือการสอบทานระบบการควบคุมภายใน เพื่อปรับปรุงแก้ไขให้มีประสิทธิภาพ และรัดกุม
งานด้านสารสนเทศ - (Information Technology System)
 • Accounting Software
 • Computer Security and Controls Reviews
 • System Design and Implementation
   
   
Copyright (c) 2011, Northern Adviser. All Right Reserved. Sitemap.